top of page
Key Speaker

Cursus
Expert in Beleggen

1.

Historische rendementen én risico's van de belangrijkste activaklassen - Financieel rekenen in Excel met rendementen

2.

Beleggen in individuele aandelen - Financiële & waarderingsanalyse

3.

Stijlen bij aandelenbeleggingen

4.

Obligaties, een tot voor kort vergeten activaklasse

5.

Analyse van de beleggingsinstrumenten  beleggingsfondsen, ETF's en tak 23-producten

6.

Actief of passief beleggen?

7.

Goud en bitcoin als bescherming tegen fiscaal-monetaire chaos? Inzichten van de Oostenrijkse Economische School

8.

Beleggen in fysiek vastgoed (Gunther De Wilde)

9.

Beleggen in beursgenoteerd vastgoed (Gert De Mesure)

10.

De juiste psychologische benadering

11.

Beleggingsinstrumenten en producten bij de samenstelling van een gediversifieerde vermogensportefeuille

Over de voorbije jaren ontwikkelden we een reeks van inzichten die particuliere beleggers in staat stelt een gediversifieerde vermogensportefeuille samen te stellen en op te volgen. Vanaf academiejaar 2021-2022 worden deze inzichten gedoceerd in het vak Expert in Beleggen binnen de opleiding Bedrijfsmanagement Financiën-Verzekeringen aan de Arteveldehogeschool. In academiejaar 2022-2023 werd de cursus voor de eerste maal opengesteld voor de leden van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) en externe geïnteresseerden. Hieronder presenteren we een overzicht met de elf inzichten uit de respectievelijke lessen.

Voor elk van de belangrijkste activaklassen is het uitermate relevant om een blik te werpen op de historische reële rendementen en de bijhorende korte en lange termijn risico's. Deze inzichten zijn voor elke belegger cruciaal bij de vorming van een realistisch verwachtingspatroon omtrent de toekomstige te realiseren rendementen, zowel op korte als op lange termijn. In dit tweede inzicht leren we beleggers tevens hoe ze portefeuillerendementen en bijhorende risico's in Excel kunnen berekenen. (Inzicht 1)

In de daaropvolgende inzichten worden de verschillende activaklassen - aandelen, obligaties, goud, fysiek vastgoed en beursgenoteerd vastgoed - grondig bekeken.

Voor beleggingen in individuele aandelen krijgen beleggers een introductie tot financiële en waarderingsanalyse. De balans, de resultatenrekening en de kasstromentabel worden toegelicht en gebruikt om diverse belangrijke ratio's en kengetallen te berekenen. Waarderingsmethoden zoals waarderingsratio's en waarderingsmodellen (DCF model enerzijds en residual earnings model anderzijds) worden geïntroduceerd. (Inzicht 2)

 

In een volgende stap bespreken we uitgebreid het onderscheid tussen de verschillende soorten aandelenstijlen waaronder waarde, groei, kwaliteit, lage volatiliteit, momentum,... en identificeren we ratio's die beleggers helpen bij het identificeren van aandelen die voldoen aan een bepaalde aandelenstijl. ETF's, die beleggen in bepaalde aandelenstijlen mogelijk maken, komen uitgebreid aan bod. (Inzicht 3)

Als onderdeel van de activaklasse obligaties komen onder meer de basiskenmerken van obligaties, de verschillende soorten obligaties, de waardebepaling van obligaties, de notie van renterisico en duration en de werking van obligatiefondsen aan bod. Diverse individuele opportuniteiten in obligaties passeren de revue. (Inzicht 4)

In het volgende inzicht ligt de focus op de analyse van beleggingsinstrumenten waaronder beleggingsfondsen, ETF's en tak 23-beleggingsverzekeringen.  We bespreken hoe deze producten beoordeeld kunnen worden op het vlak van rendement, kosten en risico's. (Inzicht 5)

In Inzicht 6 bekijken we de discussie omtrent actief versus passief beleggen. Is er als belegger systematische winst boven het marktgemiddelde (alfa) te behalen of stel je je als belegger beter tevreden met de prestaties van de markt. Wat zijn de voor- en nadelen van elke strategie?

In het volgende inzicht geven we beleggers enig inzicht in de huidige fiscaal-monetaire omgeving. De voorbije decennia werden gekenmerkt door een ware schuldexplosie, een explosie waarvoor centrale banken en overheden in hoofdzaak verantwoordelijk zijn. Op basis van de inzichten van met name de Oostenrijkse Economische School stellen we ons als beleggers de vraag of goud als bescherming kan fungeren tegen nakende (?) fiscaal-monetaire chaos. In dit inzicht nemen we tevens de argumenten van voor- en tegenstanders van Bitcoin, "het digitale goud",  in ogenschouw. (Inzicht 7)

Vele beleggers zoeken steevast hun toevlucht tot de vastgoedmarkt teneinde een periodieke inkomensstroom te realiseren. In termen van beleggen in fysiek vastgoed besteden de experten in vastgoed aandacht aan aspecten zoals ligging en staat van het vastgoed, het inkopen van vastgoedpanden onder marktwaarde, de financiering van de aankoop waaronder het samenstellen van een bankdossier, het in kaart brengen van het te verwachten rendement en de selectie/het omgaan met huurders. Deze inzichten omtrent beleggen in fysiek vastgoed worden verzorgd door Gunther De Wilde. (Inzicht 8)

 

Naast beleggen in fysiek vastgoed beschikken beleggers over de mogelijkheid om indirect te beleggen in vastgoed via de beurs. Vertrekkende vanuit zijn meest recente boek, introduceert Gert De Mesure de belegger in beursgenoteerd vastgoed in België en in het buitenland. Na een introductie tot het GVV-statuut komen respectievelijk aan bod: de groeidrijvers van GVV's, de huidige marktrisico's, de waarderingen van de vennootschappen en een individuele analyse van diverse binnenlandse en buitenlandse GVV's. (Inzicht 9)

Vooraleer een belegger een individuele portefeuille samenstelt, dient enig inzicht verworven te worden in de psychologische aspecten van beleggen. Het samenstellen van een vermogensportefeuille is één aspect. Er voor zorgen dat deze portefeuille in de komende jaren op de rails blijft, is een minstens even grote uitdaging. Bijgevolg bespreken we in een volgend inzicht met welke psychologische uitdagingen beleggers geconfronteerd worden en reiken we oplossingen aan. (Inzicht 10)

In een laatste inzicht bekijken we een ruime waaier aan relevante beleggingsinstrumenten en -producten, waarmee ter illustratie en als inspiratie diverse gediversifieerde portefeuilles worden samengesteld, dit binnen een procesmatige vermogensplanning. (Inzicht 11)

Voor meer informatie omtrent de opleiding Expert in Beleggen kan u contact opnemen met Steven via steven.de.klerck@purevaluecapital.com.

Image by Rita Morais
bottom of page